Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Internetový obchod IKONIK (dále jen „Internetový obchod“)

 • 1.1.1. Internetový obchod IKONIK, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.ikonikshop.cz, provozuje jako prodávající společnost Bohol Agency, s.r.o. se sídlem na adrese: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 201212, IČ: 24238449, (dále také jako „Prodávající), bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 3791473309/0800
 • 1.1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)
 • 1.2.2. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.
 • 1.2.3. Kupujícím – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)

1.3. Všeobecné obchodní podmínky

 • 1.3.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
 • 1.3.2. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.
 • 1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
 • 1.3.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.4. Definice a výklad pojmů

 • 1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Prodávajícím jako Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
 • 1.4.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 • 1.4.3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.ikonikshop.cz.
 • 1.4.4. Zboží - movité věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu.

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

 • 2.1.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách serveru ikonikshop.cz. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu.
 • 2.2.2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1. těchto Obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1. tamtéž) Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.3.1. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
 • 2.3.3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.4. Způsob dopravy

 • 2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 • 2.4.2. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.
 • 2.4.3. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
 • 2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Způsob platby

 • 2.5.1. Prodávající nabízí na výběr z následujících způsobů platby: dobírkou při převzetí, platební kartou po internetu, platbou v hotovosti při odběru v kamenném obchodě IKONIK na adrese Žižkova 149, 580 01 Havlíčkův Brod.
 • 2.5.2. Platbou dobírkou se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele nebo při osobním odběru na výdejním místě. Tato možnost je dostupná pouze při volbě dopravy: „poslání objednaného zboží prostřednictvím přepravce. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
 • 2.5.3. Při volbě platby platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.
 • 2.5.4. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.
 • 2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 • 2.6.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Prodávající veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.
 • 2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.
 • 2.6.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 2.6.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 2.6.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: ikonikshop@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 • 2.6.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 • 2.6.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.7. Slevové kupony a vouchery

 • 2.7.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.
 • 2.7.2. Slevové kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji.
 • 2.7.3. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
 • 2.7.4. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
 • 2.7.5. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávajícím.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

 • 3.1.1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná.
 • 3.1.2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat.
 • 3.1.3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • 3.2.1. V souladu s čl. 2.6.1. je Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 • 3.2.2. Součástí zásilky je záruční list.
 • 3.2.3. Faktura (prodejní doklad)  je součástí dodávky.
 • 3.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 • 3.2.5. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.4. a 3.2.5. těchto Obchodních podmínek.
 • 3.2.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 3.2.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 3.2.8. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • 4.1.2. V případě, že Kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 • 4.1.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • 4.1.4. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.
 • 4.1.5. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit zaplacenou kupní cenu a to v zásadě stejným způsobem jako ji přijal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. V případě platby v hotovosti bude kupní cena zaslána poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.
 • 4.1.6. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 4.1.7. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který obdržel spolu se zaslaným zbožím.
 • 4.1.8. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
 • 4.1.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující je oprávněn ponechat si propagační předměty doručené či převzaté spolu se zbožím (např. časopisy, katalogy, samolepky apod.).

      PRO ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ČI ZBOŽÍ PRO VÝMĚNU ZASÍLEJTE NA ADRESU IKONIK, ŽIŽKOVA 149, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

 • 4.2.1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • 4.2.2. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 • 4.2.3. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 4.2.4. Pokud Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.
 • 4.2.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li mu objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Práva z vadného plnění

 • 5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • 5.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.
 • 5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, tj. v kamenném obchodě IKONIK na adrese Žižkova 149, 580 01 Havlíčkův Brod. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 • 5.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu – fakturu, nebo záruční list. Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 • 5.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • 5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • 5.9. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Prodávajícího, Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
 • 5.10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 • 5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 • 5.12. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6. Ochrana osobních údajů

 • 6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, pohlaví, číslo účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.
 • 6.2. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.
 • 6.3. Registrační číslo Prodávajícího u Úřadu pro ochranu osobních údajů  je 24238449.
 • 6.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 6.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 6.8. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 6.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 6.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 • 6.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na www.ikonikshop.cz nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. V rámci nastavení prohlížečů Kupující může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má kdykoli možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na stránkách www.ikonikshop.cz, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče Kupujícího.
 • 6.12. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamanetu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Bohol Agency s.r.o. IČO: 24238449 se sídlem Václavské náměstí 808/66 Praha 110 00 (dále jen: „Správce“)
 • 6.13. Kontaktní údaje Správce jsou:
  adresa: Žižkova 149, Havlíčkův Brod 58001
  email: ikonikshop@email.cz, telefon: 731 139 621
 • 6.14. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, tj. Např. Jeho jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 6.15. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • 6.16. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • 6.17. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • 6.18. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst.1 písm.B) GDPR,
  • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání, obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.1písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • 6.19. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné vyplnit pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

Doba uchování údajů

 • 6.20. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 6.21. Po uplynutí doby uchování osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé údajů)

 • 6.22. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží/ služeb/ realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti, s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 • 6.23. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 • 6.24. Za podmínek stanovených GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. Omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • 6.25. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • 6.26. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 6.27. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • 6.28. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.
 • 6.29. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 6.30. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 6.31. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění.
 • 7.2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
 • 7.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 • 7.4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícím a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou VOP dotčena.
 • 7.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím zákonem.
 • 7.6. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

NOVINKY: